کمک مالی به رسانه افغان لینک

افغان لینک یک رسانه مردمی است که از هیچ نهاد یا بخش دولتی و غیردولتی پشتیبانی مالی نمیشود.

به همین منظور برای ادامه و گسترش فعالیت های این رسانه به کمک های مردمی نیاز است.

کمک های شما تنها صرف فعالیت های این رسانه میشود.

 

اهدای کمک مالی با کارت بانکی MasterCard یا Visa Card:

مقدار کمک مالی